نهاد وکالت شخصی

7 / 100 امتیاز سئو

نهاد وکالت شخصی
علت طرح بسـیاری از پرونده ها در محـاکم دادگستری عدم اطـلاع از نکات حقـوقی و عدم اطلاع از مفاد قوانین و حقـوق و تکـالیف طرفـین حین انعقاد قراردادها یا انجام امور حقـوقی می باشد و می تواند ادعـا نمـود اگر طرفیـن دعوی از مشاوره حقوقی بهرمند بودند اصولا دعوی در آتی برای ایشان حادث نمی شد
گروه حقوقی وکلای آسمان با انعقاد قرارداد یکساله و دریافت مقرری مـاهیانه متناسب با موکل اقدام به ارائه کلـیه خدمات حقوقی از جمـله مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی و حضور در جلسات قرارداد و پیگیری پرونده های مطروحه در محاکم و هرگونه اقدام مقتـضی جهت صیانت از حقوق مـوکل در آتی می نماید

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *