دپارتمان ملکی

7 / 100 امتیاز سئو

دپارتمان ملکی
در دپارتمان ملکی با توجه به تخصص و تجربه و همچنین تحصیلات آکادمیک تخصصی وکلای عضو دپارتمان دعوی ذیل پذیریش می شود
الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول – الزام به ایفای تعهدات-فسخ قرارداد به عـلت عدم ایفـای تعهـدات – مطالـبه وجه التزام های قـراردادی – ابطـال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه – ابطال سند مالکیت – مطالبه بهای زمین تملکی توسط دولت – مطالبه ثمن – اثبـات اقـاله یا الـزام به حضـور خوانده جهت اقاله – استردادمبیع و ثمن – خلع ید وقلع و قمع بنا – دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع – تقسیم فروش مال مشاع – دعوای مزاحمت ،ممـانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غـیر منقول _ اخـذ دستـور فروش مالک مشاعی و غیره

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *