دپارتمان قراردادها

1 / 100 امتیاز سئو

دپارتمان قراردادها
در دپـارتمان قراردادها با توجه به تخصص و تجـربه و همچنـین تحصیـلات آکادمیـک تخصصی وکـلای عضـو دپارتمان تنظیم کلیه قـراردادها پـذیریش می شود
موکلین عزیز می توانند تنظیم کلیه قراردادهای خود را به وکلای این دپارتمان سـپرده تا با تنظیم تخصصی دعاوی اولا از وقـوع هرگـونه دعـاوی مربوط به نقایص قرارداد و احتمالا غرری بودن و دیگر موارد بطلان جلـوگیری و ثانیا با پیش بینی ضمانت اجراهای مورد حمـایت قانونگذار تمام حقوق آتی موکل در صورت عدم ایفا تعهدات طرف قرارداد تضمین و صیانت شود
می تـوان ادعـا کرد بهترین متن قرارداد مشـارکت در سـاخت توسـط وکلای دپارتمان قراردادهای گروه حقوقی ملـکی آسمان تنظیم می شـود که با سه متن مستقل با رویـکرد حمایت ویژه از مالک یا حمـایت ویژه از سازنده و همچنین قـرارداد مشـارکت در سـاخـت با پیش بینی و تضـامین تعـهدات مـالکین و سازندگان تهیه و تنظیم میگردد
گروه حقوقی ملکی آسمان آمادگی خود را جهت همکاری با تمام دفاتر املاک جهت تنـظیم کلـیه قـراردادها به ویـژه قرارداد مشـارکت در سـاخت اعـلام می نمایید تا با هزینه مناسب کلیه قراردادها تحت نظـارت و با حضـور وکلای این گروه تنظیم گردد

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *